algemene voorwaarden

De eik      ontdek je talent 


Algemene voorwaarden en huisregels DE EIK

De eik is opgericht door Helena Kinds, gevestigd te Grashoek en ingeschreven onder nummer 59110988 bij de Kamer van Koophandel.


1. Algemeen

‐ Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen “De eik” en een opdrachtgever waarop De eik deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

‐ De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met De eik, voor de uitvoering waarvan door De eik derden dienen te worden betrokken. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
2. Offertes en opdrachtovereenkomsten

- Alle offertes opgesteld door De eik zijn vrijblijvend en geldig tot 30 dagen na dagtekening. De eik kan niet aan de offerte of aanbieding worden gehouden, indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

- De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven. De training is voor leerlingen van basisscholen vrijgesteld van BTW.

- Offertes zijn gebaseerd op de bij De eik beschikbare informatie.

- Een samengestelde prijsopgave verplicht De eik niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

- Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

- Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door opdrachtgever voor akkoord getekende opdrachtbevestiging door De eik is ontvangen en geaccepteerd.

- Voor kinderen onder de 16 jaar geldt dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders akkoord dienen te gaan met het coach-/trainingstraject. De ondertekende gezaghebbende ouder draagt er zorg voor dat de eventueel andere gezaghebbende partner wordt geïnformeerd over de coaching en hier zijn-haar toestemming voor geeft. Hij/zij gaat ermee akkoord dat, indien de andere partner op enige wijze bezwaren maakt tegen het coachtraject of anderszins, hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt. De eik kan hier in geen geval verantwoordelijk voor worden  gehouden.


3. Termijnen en tarieven

‐ De overeenkomst tussen De eik en de opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

‐ Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient

de Opdrachtgever, De eik derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. De eik dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

‐ De eik zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

‐ De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan De eik aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan De eik worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan De eik zijn verstrekt, heeft De eik het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de als dan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de opdrachtgever de gegevens aan De eik ter beschikking heeft gesteld. De eik is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat De eik is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

‐ Tariefswijzigingen worden minimaal 1 maand vooraf aangekondigd.


4. Rechten en plichten

‐ De eik zal, na ondertekende retourontvangst van de opdrachtbevestiging, naar inzicht en vermogen en in overeenstemming met de verwachtingen de opdracht uitvoeren.

‐ De eik heeft een inspanningsverplichting naar haar opdrachtgever. Nimmer een resultaatverplichting. Het resultaat van de training is afhankelijk van de inzet van de leerling en eventueel opdrachtgever en mede afhankelijk van het leervermogen van de leerling.

‐ Bij lichamelijke en/of geestelijke klachten wordt aangeraden eerst een arts te raadplegen.


5. Betalingen

‐ De opdrachtgever ontvangt van De eik een orderbevestiging met daarin opgenomen de afgesproken trainingsdata en -tijden.

‐ Tenzij anders (schriftelijk) overeengekomen, betaalt opdrachtgever aan het eind van de eerste sessie contant het afgesproken bedrag aan De eik voor deze eerste sessie.

‐ Indien niet, na schriftelijke bevestiging omtrent een andere betalingsmogelijkheid, binnen de afgesproken termijn wordt betaald, stuurt De eik een betalingsherinnering. Indien opdrachtgever niet binnen 8 dagen na dagtekening van de betalingsherinnering aan hun verplichtingen voldoen, is De eik gerechtigd bij de tweede herinnering administratiekosten, a € 5,- per nota, in rekening te brengen. Indien na de tweede betalingsherinnering het verschuldigde bedrag binnen 8 dagen na dagtekening van deze tweede herinnering nog niet is bijgeschreven op de rekening De eik is ze genoodzaakt de vorderingen die De eik op

opdrachtgever heeft uit handen te geven aan derden. De kosten die hieraan verbonden zijn komen, conform de wet, volledig voor rekening van opdrachtgever.

‐ Extra trainingssessies worden separaat gefactureerd, tenzij vooraf anders is afgesproken. Voor deze losse sessies geldt dat zij à contant door opdrachtgever aan het einde van elke sessie voldaan worden, tenzij anders afgesproken.

‐ Opdrachtgever dient eventuele bezwaren tegen de factuur van De eik binnen één week na factuurdatum aan De eik schriftelijk kenbaar te maken, bij gebreke waarvan opdrachtgever geacht wordt te hebben ingestemd met de hoogte van het factuurbedrag.


6. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

‐ De eik is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt.

‐ Voorts is De eik bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden

voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van De eik kan worden gevergd.

‐ Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van De eik op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien De eik de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

‐ Indien De eik tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

‐ Indien de ontbinding aan de opdrachtgever toerekenbaar is, is De eik gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

‐ Indien de opdrachtgever zijn/haar uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is De eik gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

‐ Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door De eik, zal zij in overleg met de opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor De eik extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de opdrachtgever in rekening gebracht. De opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij De eik anders aangeeft.


7. Afspraken verzetten

‐ De eik behoudt zich het recht voor om afspraken af te zeggen of te verzetten in geval van ziekte,

arbeidsongeschiktheid, sterfgeval of ernstige ziekte van familie of dierbare, waardoor De eik de opdracht niet

naar behoren kan uitvoeren, zonder daarvoor een vergoeding te hoeven verstrekken aan de opdrachtgever.

‐ Bij afzeggingen van individuele trainingssessie door de opdrachtgever binnen 24 uur voor aanvang van een

sessie, wordt 50% van de kosten voor de betreffende sessie in rekening gebracht bij de opdrachtgever.

‐ In geval van overmacht en bij tijdige afmelding (dat wil zeggen minimaal 24 uur van tevoren) wordt een nieuwe afspraak ingepland en worden geen extra kosten aan de opdrachtgever in rekening gebracht.


8. Overmacht

‐ De eik is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

‐ Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop De eik geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor De eik niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.

‐ De eik heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat De eik haar verbintenis had moeten nakomen.

‐ De eik kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

‐ Voor zoveel De eik ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is De eik gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.


9. Geheimhouding

‐ Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door deandere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn.

‐ Op alle communicatiemiddelen, zoals email, post, fax, telefoon - voicemail en andere middelen is het confidentialiteitsprincipe van toepassing. Tenzij er vooraf schriftelijk afwijkende afspraken zijn gemaakt, zijn alleen De eik en de opdrachtgever degenen die de communicatie via deze mediums te zien krijgen.Partijen dienen er van op de hoogte te zijn dat een aantal mediums door derden worden beheerd, derhalve kunnen deze niet als strikt vertrouwelijk worden beschouwd.


10. Aansprakelijkheid

‐ De eik is nimmer aansprakelijk voor directe schade of indirecte schade, emotionele schade of schade voortvloeiend uit beslissingen die de opdrachtgever heeft genomen, al dan niet in overleg met De eik.

‐ Opdrachtgever is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes, diens eigen gedrag, en de consequenties hiervan, zowel tijdens de tijd die opdrachtgever en De eik gezamenlijk doorbrengen als daarna.


11. Klachten

Indien de opdrachtgever klachten heeft over de verrichte werkzaamheden die De eik heeft uitgevoerd dan dient hij deze binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk mede te delen aan De eik. De klacht dient zo omschreven te worden dat De eik daar adequaat op kan handelen.


12. Eigendomsvoorbehoud

De eik behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Dit houdt in dat alle door De eik uit Grashoek aangeboden zaken, zoals boeken, beeldmateriaal, oefeningen en dergelijke, eigendom blijven van De eik. Dit materiaal is uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door De eik en mogen niet door opdrachtgever zonder voorafgaande toestemming worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden te worden gebracht. De eik heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

De Eik

Helenaveenseweg 66

5985 NM Grashoek


Helena Kinds