leer- en/of gedragshindernissen

De eik      ontdek je talent 
   Leer- en/of gedragshindernissen


   Kinderen komen soms voor hindernissen te staan die ze zelfstandig niet kunnen nemen. Met hulp en begeleiding kunnen ze 

   wel weer de moed vinden om de hobbels te trotseren en de hindernis te integreren in hun dagelijks bestaan. En wel op een

   dusdanige manier dat zij en hun omgeving er een positief gevoel bij hebben.


   Hieronder staat een opsomming met kenmerken van mogelijke leer- en gedragshindernissen.


   Vooraf wil ik nog opmerken dat het algemene typeringen betreft. Ieder kind is uniek en heeft dus ook zijn of haar eigen vorm

   van de moeilijkheid en/of hindernis. Alleen al omdat een kind meer is dan alleen de moeilijkheid of de hindernis.

   Op deze pagina vindt u typeringen van AD(H)D, ODD en ASS. Voor typeringen van dyslexie, dyscalculie en NLD klik hier


   Wat is AD(H)D?

   De afkorting ADHD staat voor Attention Deficit/Hyperactivity Disorder.

   In het Nederlands: aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit. 

   Kinderen met ADHD hebben vaker en sterker dan de meeste andere

   kinderen problemen met:

   Aandacht en concentratie:

     zij vinden het moeilijk om hun aandacht blijvend op een taak te

     richten en zich niet door allerlei prikkels uit de omgeving te laten

     afleiden

   Hyperactiviteit:

     ze zijn, vooral op jongere leeftijd, voortdurend in beweging. Ze zijn

     vaak snel opgewonden en gefrustreerd. Vaak voelen zij een grote

     onrust van binnen. Stil zitten en rustig zijn kost ongewoon veel

     energie.

   Impulsiviteit:

     zij doen voordat ze denken. Ze houden zich niet (ook niet onbewust) bezig met de gevolgen van hun gedrag; de 'remfunctie'

     ontbreekt.

   Regelfuncties:

     ze vinden het moeilijk om - te plannen

                                              -  hun emoties, motivatie en alertheid te reguleren

                                              -  eerdere ervaringen te laten meespelen bij beslissingen en verwachtingen over de toekomst. Ze

                                                 reageren daardoor ook anders op beloning en straf.


   ADD

   Bij kinderen die niet hyperactief zijn wordt vaak gesproken van ADD. De officiële diagnose luidt echter: ADHD type 1


   Wat is ODD?

   Kinderen met ODD zijn moeilijk in de opvoeding. Ze gedragen zich ongehoorzaam en zijn in verzet, maken ruzie, zijn driftig

   en houden zich vaak niet aan de regels, maar feitelijk gewelddadig gedrag is niet aan de orde. Ze hebben vaak problemen in

   de sociale omgang, vooral met volwassenen maar ook met leeftijdsgenoten. ODD komt bij 3,2% van de kinderen voor. Niet

   zelden gaat de aandoening samen met andere stoornissen, bijvoorbeeld ADHD of  autisme, waardoor de diagnose niet

   eenvoudig te stellen is.


   Wat is ASS?

   Een Autisme Spectrum Stoornis ( ASS) is een aangeboren hersenstoornis. Mensen met een ASS hebben moeite met de

   verwerking van informatie en prikkels die van buiten komen. De oorzaak van deze stoornissen is niet bekend.


   ASS komt in drie verschillende vormen voor, die weer ieder in verschillende zwaarte voorkomen:

   De Autistische Stoornis

   Stoornis van Asperger

   De Pervasieve Ontwikkelingsstoornis n.a.o.


   Verschijnselen van de Autistische Stoornis zijn:

   Moeilijkheden bij het omgaan met andere mensen: - afwijkend non-verbaal gedrag,

                                                                                     - geen of weinig contact met leeftijdsgenoten,

                                                                                     - weinig spontaniteit en niet in staat te reageren op andere mensen.

   Beperkingen in de communicatie: - achterstand in gesproken taal,

                                                         - niet in staat non-verbale alternatieven te gebruiken,

                                                         - moeite een gesprek met anderen te beginnen of te onderhouden,

                                                         - stereotyp of eigenaardig taagebruik,

                                                         - niet in staat doen-alsof spelletjes of nadoen spelletjes te begrijpen en te doen.

   Steeds herhalende patronen van gedrag, belangstelling en activiteiten.

   Vastzitten aan niet-functionele routines of rituelen en steeds dezelfde motorische bewegingen uitvoeren.


   Stoornis van Asperger


   Het eerste en het derde punt bij de verschijnselen van de Autistische stoornis gelden ook voor de Stoornis van Asperger.   

   Daarnaast vertonen mensen met de Stoornis van Asperger duidelijke beperkingen in sociaal of beroepsmatig functioneren en

   op andere belangrijke terreinen.

   Mensen met de Stoornis van Asperger hebben geen duidelijke achterstand in hun cognitieve ontwikkeling en hun

   zelfredzaamheid. Ook is er sprake van een normale mate van nieuwsgierigheid.


   Pervasieve Ontwikkelingsstoornis n.a.o.(PDDnos)

   Pervasieve Ontwikkelingsstoornis n.a.o. ( PDD nos) is eigenlijk een restcategorie waarbij er sprake is van een ernstige

   en diep doordringende beperking in de ontwikkeling van sociale relaties. Ook is er sprake van ofwel een ernstige beperking

   in de verbale en non-verbale communicatie ofwel van stereotiep gedrag, interesses en activiteiten. Tot deze categorie wordt   

   ook atypisch autisme gerekend.


Voor typeringen van dyslexie, dyscalculie en NLD klik hier