leerhindernissen

De eik      ontdek je talent 
   Leer- en/of gedragshindernissen


   Kinderen komen soms voor hindernissen te staan die ze zelfstandig niet kunnen nemen, maar met hulp en begeleiding

   wel weer de moed vinden om de hobbels te trotseren en de hindernis te integreren in hun dagelijks bestaan, maar dan

   op een dusdanige manier dat zij en hun omgeving er een positief gevoel bij hebben.


   Hieronder staat een opsomming met kenmerken van mogelijke leer- en gedragshindernissen.

   Op deze pagina vindt u typeringen van dyslexie, dyscalculie en NLD. Voor typeringen van AD(H)D, ODD en ASS klik hier


   Vooraf wil ik nog opmerken dat het algemene typeringen betreft, ieder kind is uniek en heeft dus ook zijn of haar eigen

   vorm van de moeilijkheid en/of hindernis, alleen al omdat een kind meer is dan alleen de moeilijkheid of de hindernis


   Wat is dyslexie?

   Dyslexie betekent letterlijk: niet kunnen lezen. De term komt uit het Grieks. Dys = niet goed

   functioneren, beperkt, en lexis = taal of woorden.

   Bij dyslexie gaat lezen, spellen en ook zelf schrijven, gezien de leeftijd en het onderwijsniveau,   

   veel te moeizaam, terwijl iemand wel een gemiddelde intelligentie heeft. Er is alleen sprake

   van dyslexie als er geen andere oorzaken zijn die de leesproblemen kunnen verklaren. Bij

   dyslexie kunnen zowel lees- als spellingsproblemen voorkomen, maar deze komen ook los

   van elkaar voor.

   Dyslexie is een stoornis in het technisch lezen, niet in het begrijpend lezen. Dyslexie kan het

   begrijpend lezen wèl belemmeren. Dit is het geval als het technisch lezen onevenredig veel

   aandacht en energie vraagt, zoals bij een kind met dyslexie.

   Dyslexie belemmert ook het vlot leren lezen. De meeste kinderen met dyslexie leren uiteindelijk

   wel lezen, maar blijven trager lezen. Ze moeten er meer energie in steken en zijn sneller afgeleid dan de gemiddelde lezer.

   Dat gaat vaak ten koste van het begrip van wat gelezen is.   Wat is dyscalculie?

   Dyscalculie betekent letterlijk 'niet kunnen berekenen'. Het is net als bij dyslexie in feite een

   andere term voor ernstige en hardnekkige problemen bij het aanleren van bepaalde schoolse

   vaardigheden, die niet worden veroorzaakt door een gebrek aan intelligentie of te weinig

   onderwijs. Bij dyscalculie gaat het om ernstige en hardnekkige problemen met het leren en

   vlot/accuraat oproepen/toepassen van reken-wiskundekennis (feiten/afspraken).

   Dyscalculie is een complexe stoornis omdat bij rekenen meer hersengebieden worden gebruikt,

   waaronder ook het taalcentrum. Een getal bestaat uit het woord 'vijf, het cijfer '5' en de

   hoeveelheid *****. Deze 3 aspecten bevinden zich in 3 verschillende hersengebieden. Een van

   deze 3 speelt ook een rol bij dyslexie. Daarnaast is bij rekenen ook nog het frontale

   hersengebied van belang, dat een rol speelt bij planning en probleemoplossing.


   Kenmerken van dyscalculie

   Het kind...

   gebruikt simpele procedures (blijft bijvoorbeeld lang op de vingers tellen in plaats van te werken met clusters van getallen;

   5, 10, 100 etc.)

   maakt veel fouten in een stapsgewijze aanpak

   heeft problemen met de volgorde van de te nemen stappen bij een bepaalde strategie

   kan geen associaties maken met eerder opgedane kennis

   heeft problemen met de plaats van getallen

   maakt veelvuldig omkeringen van getallen


   Wat is NLD?

   NLD is een afkorting van de Engelse term Non-verbal Learning Disabilities. Letterlijk vertaald betekent dat 'non-verbale

   leerstoornissen', ofwel: leerstoornissen die betrekking hebben op non-verbale informatie. Op zich kan deze term verwarring

   geven, omdat kinderen met dit beeld verbaal zeer vaardig kunnen overkomen, maar toch problemen kunnen hebben met

   bepaalde aspecten van taal (met name de betekenis en het begrip van talige boodschappen).


   NLD is een begrip uit de neuropsychologie waarbij het gaat om een specifiek profiel van vaardigheden en tekorten bij de

   informatieverwerking van zintuiglijke prikkels. De auditieve informatie (het horen) wordt beter verwerkt dan de informatie die

   via zien en voelen binnenkomen.


   De problemen uiten zich in de motoriek, het ruimtelijk inzicht, het inzicht in oorzaak-gevolg-relaties, de schoolse vaardigheden

   bij rekenen en schrijven, het werktempo en het 'sociale snapvermogen'.Voor typeringen van AD(H)D, ODD en ASS klik hier