leerhindernissen

De eik

 

 

 

ontdek je talent om te leren

 

 

 

Leer- en/of gedragshindernissen

 

Kinderen komen soms voor hindernissen te staan die ze zelfstandig niet kunnen nemen, maar met hulp en begeleiding

wel weer de moed vinden om de hobbels te trotseren en de hindernis te integreren in hun dagelijks bestaan, maar dan

op een dusdanige manier dat zij en hun omgeving er een positief gevoel bij hebben.

 

Hieronder staat een opsomming met kenmerken van mogelijke leer- en gedragshindernissen.

Op deze pagina vindt u typeringen van dyslexie, dyscalculie en NLD. Voor typeringen van AD(H)D, ODD en ASS klik hier

 

Vooraf wil ik nog opmerken dat het algemene typeringen betreft, ieder kind is uniek en heeft dus ook zijn of haar eigen

vorm van de moeilijkheid en/of hindernis, alleen al omdat een kind meer is dan alleen de moeilijkheid of de hindernis

 

Wat is dyslexie?

Dyslexie betekent letterlijk: niet kunnen lezen. De term komt uit het Grieks. Dys = niet goed

functioneren, beperkt, en lexis = taal of woorden.

Bij dyslexie gaat lezen, spellen en ook zelf schrijven, gezien de leeftijd en het onderwijsniveau,

veel te moeizaam, terwijl iemand wel een gemiddelde intelligentie heeft. Er is alleen sprake

van dyslexie als er geen andere oorzaken zijn die de leesproblemen kunnen verklaren. Bij

dyslexie kunnen zowel lees- als spellingsproblemen voorkomen, maar deze komen ook los

van elkaar voor.

Dyslexie is een stoornis in het technisch lezen, niet in het begrijpend lezen. Dyslexie kan het

begrijpend lezen wèl belemmeren. Dit is het geval als het technisch lezen onevenredig veel

aandacht en energie vraagt, zoals bij een kind met dyslexie.

Dyslexie belemmert ook het vlot leren lezen. De meeste kinderen met dyslexie leren uiteindelijk

wel lezen, maar blijven trager lezen. Ze moeten er meer energie in steken en zijn sneller afgeleid dan de gemiddelde lezer.

Dat gaat vaak ten koste van het begrip van wat gelezen is.

 

 

Wat is dyscalculie?

Dyscalculie betekent letterlijk 'niet kunnen berekenen'. Het is net als bij dyslexie in feite een

andere term voor ernstige en hardnekkige problemen bij het aanleren van bepaalde schoolse

vaardigheden, die niet worden veroorzaakt door een gebrek aan intelligentie of te weinig

onderwijs. Bij dyscalculie gaat het om ernstige en hardnekkige problemen met het leren en

vlot/accuraat oproepen/toepassen van reken-wiskundekennis (feiten/afspraken).

Dyscalculie is een complexe stoornis omdat bij rekenen meer hersengebieden worden gebruikt,

waaronder ook het taalcentrum. Een getal bestaat uit het woord 'vijf, het cijfer '5' en de

hoeveelheid *****. Deze 3 aspecten bevinden zich in 3 verschillende hersengebieden. Een van

deze 3 speelt ook een rol bij dyslexie. Daarnaast is bij rekenen ook nog het frontale

hersengebied van belang, dat een rol speelt bij planning en probleemoplossing.

 

Kenmerken van dyscalculie

Het kind...

gebruikt simpele procedures (blijft bijvoorbeeld lang op de vingers tellen in plaats van te werken met clusters van getallen;

5, 10, 100 etc.)

maakt veel fouten in een stapsgewijze aanpak

heeft problemen met de volgorde van de te nemen stappen bij een bepaalde strategie

kan geen associaties maken met eerder opgedane kennis

heeft problemen met de plaats van getallen

maakt veelvuldig omkeringen van getallen

 

Wat is NLD?

NLD is een afkorting van de Engelse term Non-verbal Learning Disabilities. Letterlijk vertaald betekent dat 'non-verbale

leerstoornissen', ofwel: leerstoornissen die betrekking hebben op non-verbale informatie. Op zich kan deze term verwarring

geven, omdat kinderen met dit beeld verbaal zeer vaardig kunnen overkomen, maar toch problemen kunnen hebben met

bepaalde aspecten van taal (met name de betekenis en het begrip van talige boodschappen).

 

NLD is een begrip uit de neuropsychologie waarbij het gaat om een specifiek profiel van vaardigheden en tekorten bij de

informatieverwerking van zintuiglijke prikkels. De auditieve informatie (het horen) wordt beter verwerkt dan de informatie die

via zien en voelen binnenkomen.

 

De problemen uiten zich in de motoriek, het ruimtelijk inzicht, het inzicht in oorzaak-gevolg-relaties, de schoolse vaardigheden

bij rekenen en schrijven, het werktempo en het 'sociale snapvermogen'.

 

 

Voor typeringen van AD(H)D, ODD en ASS klik hier

 

De eik - ontdek je talent om te leren

06-40845675

Helenaveenseweg 66 Grashoek

info@de-eik.nl kvk59110988