meervoudige intelligentie

De eik      ontdek je talent 
   Meervoudige intelligentie


   Het begrip intelligentie kennen we allemaal uit het dagelijks spraakgebruik. Daarnaast kun je intelligentie meten via

   gestandaardiseerde tests. De resultaten worden uitgedrukt in quotiënt. Een IQ van 100 is normaal. Een eind eronder

   ben je zwakbegaafd en ver daarboven hoogbegaafd. Dat is het dan...

   Begin jaren tachtig ontwikkelde de Amerikaanse hoogleraar Howard Gardner zijn theorie van meervoudige intelligentie.   

   Intelligentie is voor hem de bekwaamheid om problemen op te lossen of om iets bestaands aan te passen aan

   veranderende omstandigheden. Mensen blijken dat op verschillende manieren te doen. Dat komt door de wijze

   waarop zij gebruik maken van een reeks verschillende intelligenties. Die zijn voor ieder persoon even uniek als een

   vingerafdruk. De mate waarin ze onderling in sterkte, mogelijkheden en samenwerking variëren, verschilt van mens

   tot mens.

   Anders gezegd, ieder mens heeft zijn eigen profiel van onderling op elkaar inwerkende intelligenties. Elke intelligentie

   kan aan sterkte winnen, zij het niet ongelimiteerd. Intelligenties zijn dus op zekere hoogte ontwikkelbaar. Neurologisch

   onderzoek bij o.a. veteranen met een hersenbeschadiging bood steeds sterkere aanwijzingen voor het bestaan van

   deze vermogens of intelligenties.

   Verschillende intelligenties

   Onder elke intelligentie staan kenmerkende interesses van personen die

   de betreffende intelligentie sterker ontwikkeld hebben. Als u nog meer

   uitleg wilt hebben over een intelligentie kunt u onder de opsomming meer

   gedetailleerde informatie vinden.


   Verbaal-Linguïstische intelligentie

   Taal: poëzie, spelling, lezen, verhalen

 

   Logisch-Mathematische intelligentie

   logisch denken, cijfers, experimenteren


   Visueel-Ruimtelijke intelligentie

   tekenen, schilderen, architectuur, vormgeven


   Muzikaal-Ritmische intelligentie

   muziek luisteren, maken, componeren, herkennen


   Lichamelijk-Kinesthetische intelligentie

   lichamelijke inspanning, knutselen, toneel, dans


   Naturalistische intelligentie

   dieren, planten, verzamelen, ordenen, natuurverschijnselen


   Interpersoonlijke intelligentie

   zorgen voor mensen, vrienden, leiding geven


   Intrapersoonlijke intelligentie

   eigen gevoelens, dromen, alleen zijn, fantasieën
Verbaal-Linguïstische intelligentie

Verbaal-Linguïstische intelligentie Een kind dat sterk verbaal-linguïstisch intelligent is, richt zich primair op taal; op dat wat hij of zij hoort en op wat gezegd wordt. Dit kind geniet van lezen, schrijven, luisteren en spreken. Het is gevoelig en ontvankelijk voor talige informatie en heeft als het ware een 'radar' om nuances en niveaus in taaluitingen snel aan te voelen.


   Je doet deze kinderen een plezier met taallessen en het gebruiken van taal (mondeling en schriftelijk) als middel bij het

   uitvoeren van allerlei soorten leeractiviteiten. Deze intelligentie drukt zich onder meer uit in het vertellen van verhalen

   en grappen, discussiëren, gedichten schrijven en voordrachten houden.


   Sophie is iemand met een sterk ontwikkelde verbaal-linguïstische intelligentie. Zij richt zich op taal, wat ze hoort, op wat

   er gezegd wordt. Ze luistert naar de manier waarop de kinderen zich uitdrukken, wat ze precies zeggen en hoe ze hun

   belevingen, gedachten en gevoelens verwoorden. Sophie let op taalpatronen en intonatie.


Logisch-Mathematische intelligentie

Logisch-Mathematische intelligentie Een kind dat sterk logisch-mathematisch intelligent is, geniet van het oplossen van problemen en het vaststellen van verbanden. Typerend voor deze intelligentie is o.a. het creëren van, denken over en oplossen van problemen; het analyseren van objecten en situaties; het gebruik maken van abstracte symbolen; het ontdekken en gebruiken van algoritmes en het planmatig problemen aanpakken.


   Je doet deze kinderen een plezier door ze planmatig problemen op te laten lossen en ze objecten en situaties te laten

   analyseren. Zij voelen zich immers aangetrokken tot cijfers, verbanden en problemen.


   Mirjam is iemand met een sterk ontwikkelde logisch-mathematische intelligentie. Zij voelt zich van nature aangetrokken tot

   en op haar gemak met allerlei soorten rekenopgaven, puzzels, logische problemen en dat soort dingen. Ze is goed in cijferen

   en hoofdrekenen. Ze heeft bovendien een sterke affiniteit met een logische, planmatige benadering van allerlei soorten

   vragen en problemen.


Visueel-Ruimtelijke intelligentie

Visueel-Ruimtelijke intelligentie Een kind dat sterk visueel-ruimtelijk intelligent is, geniet van ontwerpen, tekenen, kleuren, combineren, objecten ordenen, poppetjes en figuurtjes tekenen en heeft vaak een goed richtingsgevoel.   Je doet deze kinderen een plezier als ze zich kunnen uitdrukken door collages te maken, decoreren, pagina's op te

   maken en landkaarten te maken. Zij voelen zich immers aangetrokken tot ruimtelijke relaties, vormen, kleuren, grootte

   en richting.


   Samuel is iemand met een sterk ontwikkelde visueel-ruimtelijke intelligentie. Hij concentreert zich allereerst op ruimtelijke

   verhoudingen, op kleuren en op vormen. Zijn oog valt van nature op de ruimte die hij betreedt, de onderlinge verhoudingen

   van objecten in die ruimte, visuele patronen (bijvoorbeeld in behang, plafonds, enz. enz.), inrichting, kleurarrangement, de

   wijze waarin de ruimte en de inrichting vormgegeven is. Hij heeft een sterk ontwikkeld oog voor visuele elementen, visuele

   informatie. Hij kan in gedachten driedimensionale oplossingen voor ruimtelijke vragen en problemen visualiseren en voor

   zich zien hoe 't zal worden.


Muzikaal-Ritmische intelligentie

Muzikaal-Ritmische intelligentie Een kind dat sterk muzikaal-ritmisch is, geniet van het luisteren naar en/of het maken van muziek in velerlei vormen en waardeert muziek in het algemeen.


Je doet deze kinderen een plezier door ze een muziekinstrument te laten spelen, liedjes te zingen en melodieën en teksten te laten componeren.


   Lucas is iemand met een sterk ontwikkelde muzikaal-ritmische intelligentie. Hij 'denkt' muzikaal. Dikwijls hoort hij muziek in zijn

   hoofd. Vaak heeft hij muzikale associaties, fluit, zingt, neuriet hij. Ook drumt hij op en met alles wat los en vast zit.

   Ritmes trommelen met z'n vingers, dat soort dingen. Hij neemt graag deel aan muziekactiviteiten, voordrachten, musicals e.d.


Lichamelijk-Kinesthetische intelligentie

Lichamelijk-Kinesthetische intelligentie Een kind dat sterk lichamelijk-kinestetisch is, geniet van fysieke activiteiten, praktische 'doe'-activiteiten, toneelspelen en het ontwikkelen van fysieke vaardigheden.


Je doet deze kinderen een plezier door het leren te baseren op fysieke ervaringen. Lichamelijk-kinesteten voelen zich immers aangetrokken tot beweging, lichaamstaal, practische handelingen en doe-activiteiten.


   Naomi is iemand met een sterk ontwikkelde lichamelijk-kinestetische intelligentie. Zij focust vaak als eerste op de lichamelijke

   indrukken van kinderen... de manier waarop ze in hun vel steken, bewegen, zich fysiek uitdrukken: wat hun lichaamstaal voor

   informatie geeft. Ze geeft kinderen graag de gelegenheid actief bezig te zijn. "Materiaal moet je voelen, ervaren, manipuleren

   en bewerken" is haar uitgangspunt. En van leren met hoofd, hart en handen vindt ze die handen wel heel belangrijk.


Naturalistische intelligentie

Naturalistische intelligentie Een kind dat sterk naturalistisch is, voelt zich sterk aangetrokken tot planten, dieren, landschappen en natuurlijke fenomenen zoals weer, klimaat, stenen e.d. Aan deze intelligentie is ook het vermogen verbonden snel overeenkomsten en verschillen waar te nemen en te classificeren.


Je doet deze kinderen een plezier door ze activiteiten te laten doen met betrekking tot het verzamelen,

   analyseren, bestuderen en zorgen voor planten en dieren.


   Susanne is iemand met een sterk ontwikkelde naturalistische intelligentie. Zij voelt zich spontaan aangetrokken tot natuurlijke

   elementen in de omgeving. Ze reageert als vanzelf op allerlei natuurlijke stimuli. Ze herkent en classificeert vrij specifieke 

   soorten en heeft oog voor detail.

Interpersoonlijke intelligentie

Interpersoonlijke intelligentie Een kind dat sterk interpersoonlijk is, geniet van werken met, zorgen voor en leren met anderen. Ze hebben een natuurlijke radar voor behoeften, intenties, gevoelens en wensen van anderen en stemmen daar gemakkelijk op af.


Je doet deze kinderen een plezier door ze te laten communiceren, contact te hebben en ervaringen uit te wisselen met derden.


   Eric is iemand met een sterk ontwikkelde interpersoonlijke intelligentie. Hij let als eerste op non-verbaal gedrag, op wat

   kinderen uitstralen. Of ze zich prettig voelen of juist niet, of ze aandacht voor elkaar hebben. Hij is ook geïnteresseerd in hoe

   de kinderen samenwerken, hoe ze rekening houden met elkaar. Eric let op welbevinden en betrokkenheid. Op sfeer en

   groepsklimaat.


                         Intrapersoonlijke intelligentie

Intrapersoonlijke intelligentie Een kind dat sterk intrapersoonlijk is, geniet van afzondering, stilte, contemplatie, reflectie en van de gelegenheid om innerlijke ervaringen en gedachten te kunnen verkennen.


Je doet deze kinderen een plezier door bij het leren een beroep te doen op stemmingen, herinneringen, intuïties, waarden, gevoelens en fantasieën.


   Harrie is iemand met een sterk ontwikkelde intrapersoonlijke intelligentie. Hij is veelvuldig in contact met zijn 'binnenwereld',

   zoals hij dat graag noemt; de continue stroom van gedachten, gevoelens, impressies, stemmingen, waarnemingen. Daar

   neemt hij graag de tijd voor. Stilstaan bij jezelf, weten wat er in je leeft, bewust worden van en focussen op je

   gewaarwordingen, dat leeft voor hem. Stiltetijd; tijd om dingen rustig op een rijtje te zetten, aandacht voor jezelf vindt hij dan

   ook heel belangrijk.